Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

jsparrow
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viaRaspberrys Raspberrys
jsparrow
9155 914a
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamorsik morsik
jsparrow
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
jsparrow
1170 2f94
Reposted fromrol rol viahomczi homczi

May 25 2015

jsparrow
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viablueberrynights blueberrynights
jsparrow
3439 11be
Reposted fromshepard shepard vialadygrey ladygrey

April 26 2015

jsparrow

April 20 2015

jsparrow
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
jsparrow
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viamajkey majkey

April 08 2015

jsparrow
jsparrow
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
jsparrow
1638 3c60
Reposted fromlittlefool littlefool viainflated inflated
jsparrow
jsparrow
7436 f01a
jsparrow
jsparrow
9775 a7b7
jsparrow


 JoeyfulNew York State of mind

March 30 2015

1367 5c06 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaonebreath onebreath
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viaonebreath onebreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl